สมัครคอร์ส CFP Module 2 หลักสูตรการวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่)

รายละเอียดการสมัครหลักสูตรอบรมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม / นิสิต นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม ดังนี้


- สมาชิกสมาคมประเภทนิติบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300
- สมาชิกสมาคมประเภท AFPT, CFP รับส่วนลดเพิ่ม 300
- นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม 1,000

หมายเหตุ


- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียม 3%
- กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง


บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด (ฝ่ายบัญชี) 126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เท่านั้น

** ทั้งนี้ระบบของการสมัครจะคิดราคาที่ต้องชำระโดยอัตโนมัติ

กรณี ใช้ Voucher สำหรับการอบรม Module 2 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (ไม่รวมการทบทวน) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 7,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ชำระด้วยบัตรเครดิต + charge 3%)


รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขสถานที่จัดอบรม : อบรมแบบ Virtual classroom ผ่านระบบ Zoom meeting


** อบรมแบบ Remote Classroom (ห้องเรียน Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM) **


ขั้นตอน “ในวันอบรม”


1. ผู้เข้าอบรม กดเข้าร่วมการอบรมผ่าน Link การเข้าอบรม (เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทาง Email ก่อนถึงวันอบรม 2-5 วัน)
2. ตั้ง Screen Name เป็นชื่อภาษาไทยและหมายเลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย ในการเข้าห้องอบรม
3. “เปิด” กล้อง และ “ปิด” ไมโครโฟนตลอดเวลาของการอบรม (ในระหว่างการอบรม)
4. ลงทะเบียนใน Google Forms ที่เจ้าหน้าที่จะส่งให้ผ่านกระดานสนทนาของ Zoom หรือ Microsoft Teams) ทุกวัน
ลงทะเบียนเข้าอบรมช่วงเช้า 08.00 น.- 08.30 น. เริ่มอบรมเวลา 8.30 น.– 12.30 น.
ลงทะเบียนจบการอบรมช่วงเช้า 12.30 น.-13.00 น.
ลงทะเบียนช่วงบ่าย 13.00 น.- 13.30 น. เริ่มอบรมเวลา 13.30 น.– 17.30 น.

หมายเหตุ


- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่งอบรม
- ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเท่านั้น
- เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม
- บริษัทฯ ยึดข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไข ใบละ 150 บาท
- กรณีต้องการเลื่อนการอบรมหลักสูตรอบรมจะสามารถเลื่อนได้เฉพาะในหลักสูตรเดียวกันและมีการชำระค่าธรรมเนียมเลื่อนอบรมมาแล้วเท่านั้นค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 5,000 บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน) หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้เงื่อนไขการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา
- รอบที่ต้องการอบรมซ้ำต้องมีระยะห่างจากการอบรมครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันอบรมครั้งใหม่
- ต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าสอบไม่ผ่าน ภายใน 6 เดือน ก่อนวันที่จะอบรมครั้งใหม่
- ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง
- ต้องลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำหลักสูตรทบทวน ค่าธรรมเนียมวันละ 800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- กรณีต้องการรับเอกสารประกอบการอบรมใหม่ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนด CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมซ้ำในครั้งถัดไป
- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
- สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมช่องทางการติดต่อ


โทรศัพท์ 064-8236093, 094-2166896

Line ID: @cmsk

E-mail: training@cmsk.co.th


ก่อนวันอบรม 2-5 วัน CMSK จะส่งรายละเอียดพร้อม กำหนดการเข้าอบรม แจ้งให้ทราบทาง อีเมล์ อีกครั้งค่ะ ขอบพระคุณค่ะบริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด (ฝ่ายบัญชี) 126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เท่านั้น

** ทั้งนี้ระบบของการสมัครจะคิดราคาที่ต้องชำระโดยอัตโนมัติ