สร้างบัญชีใหม่

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทแล้ว และข้าพเจ้ามีสิทธิจะไม่ให้ความยินยอมตามส่วนที่ 1. ถอนความความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุตามที่ระบุไว้ในหนังสือให้ความยินยอมตลอดเวลา โดยดำเนินการตามที่บริษัทกำหนด อ่านประกาศความเป็นส่วนตัว
ข้าพเจ้ารับทราบเเละยืนยันสิทธิของข้าพเจ้า