Pitoon Takoonpol

 

CMSK-Academy สถาบันจัดอบรมหลักสูตรเพื่อสอบใบอนุญาตสำหรับวิชาชีพทางการเงิน สำหรับผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และนักวางแนการเงิน โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ