พื้นฐานภาษีต้องรู้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

พื้นฐานภาษีต้องรู้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์, CFP®
ดูได้ 60 วัน

หลักสูตรที่เน้นปูพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนภาษีสำหรับที่ปรึกษาการเงิน โดยให้ความสำคัญกับการให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการวางแผนภาษีอย่างครบถ้วน

เหมาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการทราบว่าในการให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนภาษีให้กับลูกค้า มีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่ควรทราบก่อนเข้าไปให้คำแนะนำแก่ลูกค้า เช่น เรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องค่าลดหย่อน รวมถึงกลยุทธในเรื่องของการวางแผนภาษี เพื่อให้เรามีข้อมูลที่หลากหลายมากเพียงพอในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ซึ่งผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้กรณีศึกษาที่ได้จัดเตรียมไว้ในหลักสูตรด้วย

1,000 ฿ 1,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร พื้นฐานภาษีต้องรู้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

1.บทนำและหลักการวางแผนภาษี

2.ประเภทผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3.หลักการและกระบวนการคำนวณภาษี

5.เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

6.การหักค่าใช้จ่าย

7.การหักค่าลดหย่อน

8.วิธีการคำนวณภาษีและการยื่นแบบ

9.กลยุทธ์การวางแผนภาษี