เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขการเงิน

เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขการเงิน

วริทธ์พล อินทร์เนียม, AISA, IP
ดูได้ 90 วัน

เป็นการปูพื้นฐานการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้น จนเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเตรียมตัวสอบหลักสูตร CFP และหลักสูตรทางการเงินอื่นๆที่ใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินได้ รวมไปถึงการได้เรียนรู้พื้นฐานเรื่องมูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money: TVM เพื่อเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในการเรียนรู้เนื้อหาการวางแผนเงินในระดับที่สูงขึ้นไป และอีกประการสำคัญนอกจากใช้เพื่อการสอบแล้ว ยังได้ทักษะในการคำนวณทางการเงินที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย

เหมาะกับ : ผู้ที่เตรียมตัวสอบหลักสูตรทางการเงินสำคัญ ที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน โดยที่ยังไม่มีพื้นฐานรวมไปถึงผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรทางการเงินต่างๆ เพื่อให้สามารถต่อยอดในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการคำนวณทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

2,500 ฿ 4,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขการเงิน

Part 1-แนะนำหลักสูตร
Part 2-แนะนำภาพรวมเครื่องคิดเลขการเงิน
Part 3-การคำนวณแบบพื้นฐาน
Part 4-มูลค่าของเงินตามเวลา-Time Value of Money (TVM)
Part 5-อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)
Part 6-ความรู้พื้นฐาน TVM - เส้นเวลาและการคำนวณ
Part 7-ความรู้พื้นฐาน TVM - การคิดลดและการคิดทบต้น
Part 8-แนะนำการหาตัวแปรของ TVM ในเครื่องคิดเลข
Part 9-มูลค่าของเงินตามเวลา-แนวคิดการคำนวณและตัวแปรสำคัญ
Part 10-การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (PV) ของเงินจำนวนเดียว
Part 11-การคำนวณมูลค่าอนาคต (FV)ของเงินจำนวนเดียว
Part 12-อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Annual Rate)
Part 13-การคำนวณอัตราผลตอบแทน หรือดอกเบี้ย (I-Y)ของเงินจำนวนเดียว
Part 14-การคำนวณระยะเวลาหรือจำนวนงวด (N)ของเงินจำนวนเดียว
Part 16-กระแสเงินสดหลายจำนวน
Part 17-กระแสเงินแบบเงินงวด
Part 18-การคำนวณมูลค่าอนาคต (FV) - เงินงวดแบบปลายงวด
Part 19-การคำนวณมูลค่าอนาคต (FV) - เงินงวดแบบต้นงวด
Part 20-การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (PV)- กระแสเงินแบบเงินงวด
Part 21-การคำนวณหาเงินงวด (PMT) - กระแสเงินแบบเงินงวด
Part 22-การคำนวณอัตราผลตอบแทน หรือดอกเบี้ย (I-Y)- กระแสเงินแบบเงินงวด
Part 23-เงินงวดไม่มีอายุสิ้นสุด
Part 24-แบบฝึกหัดการใช้เครื่องคิดเลขการเงิน