ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 2 (M2)

ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 2 (M2)

อ.ราชันย์ ตันติจินดา, CFP®
ดูได้ 90 วัน

เป็นการติวเพื่อสอบหลักสูตร CFP Module 2(การวางแผนการลงทุน) ผ่านการทำโจทย์แบบฝึกหัดเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ที่คัดมาอย่างเข้มข้นจำนวน 100 ข้อ

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ CFP ฉบับที่ 2 (CFP Module 2) ที่ผ่านการอบรมเนื้อหามาแล้ว และต้องการฝึกฝนการทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะถือได้ว่าการเรียนหลักสูตรติวตะลุยโจทย์นี้ เป็นการทบทวนความเข้าใจเนื้อหาผ่านการฝึกฝนเทคนิคการทำโจทย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาในส่วนที่สำคัญๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านให้มากขึ้นด้วยนั่นเอง

2,500 ฿ 4,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร ติวตะลุยโจทย์ CFP M2

Part 1-แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
Part 2-หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน
Part 3-หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์
Part 4-การลงทุนในทางเลือกอื่น
Part 5-ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
Part 6-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
Part 7-การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
Part 8-กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
Part 9-การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์
Part 10-แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ