การวางแผนการประกันภัย

การวางแผนการประกันภัย

อ.ปิยะ สุราสา CFP® (อ.โจ), อ.ดวงสมร อรุณสวัสดี (อ.จอย)
ดูได้ 365 วัน

ชื่อหลักสูตร : การวางแผนการประกันภัย
รายละเอียด : หลักสูตรนี้จะอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP โดยองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถช่วยให้ผู้อบรมมีแนวคิดและรู้วิธีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยเฉพาะบุคคล ทั้งในด้านของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงสุขภาพ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนการใช้ประกันภัยรูปแบบต่างๆมาช่วยจำกัดความเสี่ยง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความมั่งคั่งของเรา โดยความรู้ด้านการวางแผนประกันภัยด้านต่างๆจะประกอบไปด้วย
-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย
-    การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
-    การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ 
-    การประกันวินาศภัย
-    การประกันภัยรถยนต์
-    การจัดทำแผนประกันภัย


หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการประกันภัย
-    ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP ชุดวิชาที่ 3
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำกรณีศึกษาด้านการวางแผนการประกันภัย ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย Part 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย Part 2

ความหมายของความเสี่ยงภัย/ประเภทของความเสี่ยงภัย
ความเสี่ยงภัยที่แท้จริง/กฎการบริหารความเสี่ยง
วิธีการจัดการความเสี่ยงภัย-หลักในการนำวิธีการจัดการความเสี่ยงไปใช้-กระบวนการบริหารความเสี่ยงภัย

ความเป็นมา ความหมายและประเภทของการประกันภัย-ลักษณะความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้
หลักพื้นฐานของการประกันภัย
การประกันภัยกับการพนัน/สัญญาประกันภัย

เอกสารประกอบการเรียน 2

ความหมาย ความจำเป็นของการประกันชีวิต-ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต Part 1
ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต Part 2
ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต Part 3
ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต Part 4
ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต Part 5
ประเภทของสัญญาเพิ่มเติม
เงื่อนไขของการประกันชีวิต
ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับประกันชีวิต-อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต
เงินสำรองประกันชีวิต-เงินปันผล-การพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิต
การเปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันชีวิต
ภาษีเงินได้กับการประกันชีวิต

เอกสารประกอบการเรียน 3

การประกันสุขภาพ Part 1
การประกันสุขภาพ Part 2

การประกันวินาศภัย Part 1
การประกันวินาศภัย Part 2

การประกันภัยรถยนต์ Part 1
การประกันภัยรถยนต์ Part 2

การจัดทำแผนการประกันภัย