หลักการใช้จ่ายเพื่อความสำเร็จ: Love in debt

หลักการใช้จ่ายเพื่อความสำเร็จ: Love in debt

None
ดูได้ 0 วัน

เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Interactive E-Learning ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

พื้นฐานการเงินส่วนบุคคล โดยเน้นไปที่แนวคิดเกี่ยวกับหลักการใช้จ่ายที่ดี เพื่อให้เรียนรู้และนำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้จนบรรลุความสำเร็จในเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลได้ โดยคอร์สได้ถูกออกแบบให้มีการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองของตัวละครที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของคนทั่วไปที่ยังทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ได้มีการสอดแทรกแง่คิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะละเลยไป จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการวางแผนการเงิน โดยเฉพาะตอนนี้จะเน้นไปที่แนวคิดและหลักการใช้จ่ายที่ดี ซึ่งเราจะได้เรียนรู้แง่คิดที่สำคัญของเรื่องนี้เพื่อต่อยอดพื้นฐานในการวางแผนการเงินของเราในขั้นระดับที่สูงขึ้นต่อไป

0 ฿ 0


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน