เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ

เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ

อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®
ดูได้ 60 วัน

เรียนรู้ความหมายและลักษณะของหนี้สินประเภทต่างๆ เพื่อให้เข้าใจบ่อเกิดแห่งหนี้ รวมไปถึงการคิดดอกเบี้ยกรณีที่ผิดนัดชำระต่างๆ เสริมด้วยสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการเป็นหนี้ และสามารถนำความรู้เพื่อประยุกต์ใช้และต่อยอดในหลักการบริหารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับ : นักวางแผนการเงินที่ต้องการเพิ่มทักษะและความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า ด้วยการนำเทคนิคและแนวทางในการบริหารหนี้สินเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1,000 ฿ 1,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ

เรื่องที่ 1 ความหมายของหนี้สิน ทรัพย์สิน
เรื่องที่ 2 บ่อเกิดแห่งหนี้
เรื่องที่ 3 ประเภทของหนี้ Part 1
เรื่องที่ 3 ประเภทของหนี้ Part 2
เรื่องที่ 4 การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
เรื่องที่ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเป็นหนี้ Part 1
เรื่องที่ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเป็นหนี้ Part 2