การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®, อ.สรวงพิเชฎฐ์ หลายชูไทย CFP® (อ.คิว), อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® (อ.พีช), อ.เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP® (อ.โบว์), อ.อัจกร การตูม CFP®
ดูได้ 365 วัน

ชื่อหลักสูตร : การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
รายละเอียด : เมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือจึงเป็นเรื่องสำคัญ คอร์สการวางแผนเพื่อการเกษียณจึงวางแนวคิดเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้ไปใช้ประกอบเพื่อวางแผนการเกษียณได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาความรู้ในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย
-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
-    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
-    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
-    กองทุนประกันสังคม
-    การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ
-    กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ
-    การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ
-    ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP ชุดวิชาที่ 4
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำกรณีศึกษาด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
 

2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 4
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 5

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Part 1
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Part 2
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Part 3
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Part 4

เอกสารประกอบการเรียน 2

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 1
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 2
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 3
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 4
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 5

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 3
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 4
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 5-การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

เอกสารประกอบการเรียน 3

กองทุนประกันสังคม Part 1
กองทุนประกันสังคม Part 2
กองทุนประกันสังคม Part 3
กองทุนประกันสังคม Part 4
กองทุนประกันสังคม Part 5

กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ Part 1
กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ Part 2
กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ Part 3

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการส่วนตัว