การวางแผนภาษีและมรดก

การวางแผนภาษีและมรดก

อ.ราชันย์ ตันติจินดา CFP® (อ.ฉั่ง), ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์ (อ.ตั้ม)
ดูได้ 365 วัน

ชื่อหลักสูตร : การวางแผนภาษีและมรดก
รายละเอียด : คอร์สการวางแผนภาษีและมรดกนี้ จะให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี รวมไปถึงโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เราสามารถเข้าใจเงื่อนไขสำคัญในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้การวางแผนภาษีของเราเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการทรัพย์สินและมรดก โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้เราเข้าใจแนวคิดและวางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดกได้ด้วย โดยองค์ความรู้ต่างๆที่กล่าวมา จะประกอบไปด้วย
-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี
-    โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-    ประเภทของเงินได้พึงประเมิน, การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
-    การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
-    กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
-    กระบวนการและแนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก
-    หลักการจัดสรรทรัพย์สินและมรดก
-    พินัยกรรม, การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก          

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนภาษีและมรดก
-    ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP ชุดวิชาที่ 5
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำกรณีศึกษาด้านการวางแผนภาษีและมรดกไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

กรณีศึกษา M5

ทายาทโดยพินัยกรรม Part 1
ทายาทโดยพินัยกรรม Part 2
ทายาทโดยพินัยกรรม Part 3
ทายาทโดยธรรม Part 1
ทายาทโดยธรรม Part 2
ทายาทโดยธรรม Part 3
ทายาทโดยธรรม Part 4
ทายาทโดยธรรม Part 5
ทายาทโดยธรรม Part 6

เอกสารประกอบการเรียน 2

ความรู้เบื้องต้น โครงสร้าง และองค์ประกอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 1
ความรู้เบื้องต้น โครงสร้าง และองค์ประกอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 2
ความรู้เบื้องต้น โครงสร้าง และองค์ประกอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 3
ความรู้เบื้องต้น โครงสร้าง และองค์ประกอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 4
ความรู้เบื้องต้น โครงสร้าง และองค์ประกอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 5
ความรู้เบื้องต้น โครงสร้าง และองค์ประกอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 6

การหักค่าลดหย่อน Part 1
การหักค่าลดหย่อน Part 2
การหักค่าลดหย่อน Part 3
การหักค่าลดหย่อน Part 4

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการเรียน 3

กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 1
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 2
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 3
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 4
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 5
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 6