การจัดทำแผนการเงิน

การจัดทำแผนการเงิน

อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® (อ.พีช), อ.ปิยะ สุราสา CFP® (อ.โจ)
ดูได้ 365 วัน

ชื่อหลักสูตร : การจัดทำแผนการเงิน
รายละเอียด : คอร์สนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านต่างๆมาประกอบกัน เพื่อการจัดทำแผนการเงินให้ครบถ้วนตามกระบวนการการวางแผนการเงิน โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้และหลักการวางแผนในด้านต่างๆมาพิจารณาและประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำแผนการเงินได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน เพื่อให้ได้แผนการเงินที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ เนื้อหาของหลักสูตรนี้จึงประกอบไปด้วยพื้นฐานการวางแผนในด้านต่างๆดังนี้
-    กระบวนการวางแผนการเงิน
-    กระบวนการวางแผนการลงทุน
-    กระบวนการวางแผนประกันภัย
-    กระบวนการวางแผนเพื่อการเกษียณ
-    กลยุทธ์การวางแผนภาษีและมรดก
-    การสร้างความสัมพันธ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
-    การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า
-    ภาพรวมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
-    การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม และการนำเสนอแผนการเงิน 
-    การติดตามและทบทวน

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำแผนการเงิน
-    ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP ชุดวิชาที่ 6
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน 1

กระบวนการวางแผนการเงิน

กระบวนการวางแผนการลงทุน

กระบวนการวางแผนประกันภัย

กระบวนการวางแผนเกษียณ Part 1
กระบวนการวางแผนเกษียณ Part 2
กระบวนการวางแผนเกษียณ Part 3

กลยุทธ์การวางแผนภาษี Part 1
กลยุทธ์การวางแผนภาษี Part 2
กลยุทธ์การวางแผนภาษี Part 3

เอกสารประกอบการเรียน 2

ความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล-บทบาทของนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล
กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
องค์ประกอบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ และสมมติฐาน
การกำหนดเป้าหมายการเงินของลูกค้า-การประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม-ภาระภาษีเงินได้ของลูกค้า
ความต้องการด้านการจัดการแผนมรดก

เอกสารประกอบการเรียน 3

การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเงินของลูกค้า
ภาพรวมการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเงินของลูกค้า
การวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความจำเป็นด้านการประกันภัย Part 1
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความจำเป็นด้านการประกันภัย Part 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความจำเป็นด้านการประกันภัย Part 3
การวิเคราะห์มูลค่าเป้าหมายการเงินเฉพาะ-ภาระหนี้สิน
การวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินเพื่อการเกษียณ
การวิเคราะห์จำนวนเงินที่ต้องนำมาออมหรือลงทุน
การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ต้องการและการจัดสรรเงินลงทุน
การวิเคราะห์ความต้องการด้านการวางแผนมรดก-การวิเคราะห์ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการเงิน

การจัดทำแผนและนำเสนอแผนการเงิน-การติดตามและทบทวน