ติวสอบ IC P1 ฉบับเร่งรัด

ติวสอบ IC P1 ฉบับเร่งรัด

อ.ณปภัช พิทักษ์ศิริพรรณ IP, AFPT™
ดูได้ 60 วัน

ติวเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC P1) โดยมีเนื้อหาสำคัญอย่างครบถ้วน ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน รวมไปถึงความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องสอบให้ได้คะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วย

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบหลักสูตร IC P1 ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ ด้วยการติวเนื้อหากระชับและตรงประเด็น แต่คงเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน

2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

IC Plain-หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน

บทที่ 1 ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดเงิน_update
บทที่ 2 ตราสารทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน_update
บทที่ 3 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ Part 1_update
บทที่ 3 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ Part 2
บทที่ 4 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 5 การวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
บทที่ 6 การวิเคราะห์บริษัท_update
บทที่ 7 การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค
บทที่ 8 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

IC Plain-หมวดที่ 2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

บทที่ 1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ (Part 1)
บทที่ 1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ (Part 2)
บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
บทที่ 3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

IC Plain-หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน-ตราสารทั่วไป

บทที่ 1 ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ
บทที่ 2 การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ
บทที่ 3 ตราสารที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน (Equity Linked Product)_update
บทที่ 4 กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_Part 1_update
บทที่ 4 กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_Part 2_update
บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้
บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้
บทที่ 7 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทย
บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
บทที่ 10 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
บทที่ 11 พื้นฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม