ติวสอบ IC P1

ติวสอบ IC P1

อ.ราชันย์ และ ดร.ธนัยวงศ์
ดูได้ 60 วัน

ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบสำหรับหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC P1) โดยมีเนื้อหาอย่างครบถ้วน ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน รวมไปถึงความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการสรุปเนื้อหาด้วยการใช้ Mind Map เพื่อเน้นย้ำความเข้าใจก่อนสอบ

เหมาะกับ : ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือ ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบหลักสูตร IC P1 ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ ด้วยการทบทวนเนื้อหาอย่างละเอียด และการสรุปด้วย Mind Map

2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน
บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว Part 1
บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว Part 2
บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Part 1
บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Part 2
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 1
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 2
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 3
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 4_update
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 5_update
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 6_update
บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
บทที่ 6 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนและทฤษฏีประสิทธิภาพของตลาด
บทที่ 8 มูลค่าของเงินตามเวลา

บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 1
บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 2
บทที่ 2 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน Part 1_update
บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน Part 2_update
บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Part 1_update
บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Part 2_update
บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานของตราสารหนี้
บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
บทที่ 7 ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้
บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ในไทย
บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม Part 1
บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม Part 2
บทที่ 10 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
บทที่ 11 การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

บทที่ 1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
บทที่ 3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

Mindmap ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน
บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน Part 1_update
บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน Part 2_update
บทที่่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว
บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 1_update
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 2_update
บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
บทที่ 6 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนและทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาด
บทที่ 8 มูลค่าของเงินตามเวลา

Mindmap ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน
บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน_part 1
บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน_part 2
บทที่ 2 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน_part 1_update
บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน_part 2_update
บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_update
บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานของตราสารหนี้
บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
บทที่ 7 ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้
บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ในไทย
บทที่ 9 ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกองทุนรวม
บทที่ 10 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
บทที่ 11 การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

Mindmap กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ
บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Part 1
บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Part 2
บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
บทที่ 3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม