ติวสอบ IC P1

ติวสอบ IC P1

อ.ราชันย์ และ ดร.ธนัยวงศ์
ดูได้ 60 วัน
2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน
บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว Part 1
บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว Part 2
บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Part 1
บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Part 2
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 1
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 2
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 3
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 4
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 5
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 6
บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
บทที่ 6 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนและทฤษฏีประสิทธิภาพของตลาด
บทที่ 8 มูลค่าของเงินตามเวลา

บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 1
บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 2
บทที่ 2 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน Part 1
บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน Part 2
บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Part 1
บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Part 2
บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานของตราสารหนี้
บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
บทที่ 7 ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้
บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ในไทย
บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม Part 1
บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม Part 2
บทที่ 10 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม

บทที่ 1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
บทที่ 3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

Mindmap ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน
บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน Part 1
บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน Part 2
บทที่่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว
บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 1
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 2
บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
บทที่ 6 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนและทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาด
บทที่ 8 มูลค่าของเงินตามเวลา

Mindmap ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน
บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน_part 1
บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน_part 2
บทที่ 2 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน_part 1
บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน_part 2
บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานของตราสารหนี้
บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
บทที่ 7 ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้
บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ในไทย
บทที่ 9 ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกองทุนรวม
บทที่ 10 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
บทที่ 11 การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

Mindmap กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ
บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Part 1/2
บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Part 2/2
บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
บทที่ 3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม