ติวสอบ IC P3

ติวสอบ IC P3

อ.ราชันย์ และ อ.เสาวนีย์
ดูได้ 60 วัน

ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(IC Complex P3 :Complex Products Derivatives) โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาความรู้ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชัน และความรู้เกี่ยวกับกลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและลักษณะเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบหลักสูตร IC P3 ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ และผู้ที่ต้องการต่อยอดจาก IC P1 และ IC P2 เพื่อแนะนำสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1,900 ฿ 3,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน IC P3

ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า_update

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า_update

ลักษณะทั่วไปของออปชัน

การใช้สิทธิออปชัน

กลไกการซื้อขายและลักษณะออปชันในตลาดทางการ_update

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การกำหนดราคาสัญญาฟิวเจอร์ส

การประยุกต์ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า_update

มาตรฐานและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า_update