ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 3 (M3, M4)

ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 3 (M3, M4)

อ.สุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย CFP®, อ.เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP®
ดูได้ 90 วัน

เป็นการติวเพื่อสอบหลักสูตร CFP Module 3(การวางแผนการประกันภัย) และ CFP Module 4(การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ) ผ่านการทำโจทย์แบบฝึกหัดเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ที่คัดมาอย่างเข้มข้นจำนวน 100 ข้อ

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ CFP ฉบับที่ 3 (CFP Module 3 และ Module 4) ที่ผ่านการอบรมเนื้อหามาแล้ว และต้องการฝึกฝนการทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะถือได้ว่าการเรียนหลักสูตรติวตะลุยโจทย์นี้ เป็นการทบทวนความเข้าใจเนื้อหาผ่านการฝึกฝนเทคนิคการทำโจทย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาในส่วนที่สำคัญๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านให้มากขึ้นด้วยนั่นเอง

2,500 ฿ 4,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร การวางแผนการประกันภัย

Part 1-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย
Part 2-การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
Part 3-การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ
Part 4-การประกันวินาศภัย
Part 5-การจัดทำแผนประกันภัย

เอกสารประกอบหลักสูตร การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

Part 1-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
Part 2-การประกันสังคม (SSO)
Part 3-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
Part 4-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
Part 5-กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
Part 6-การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ
Part 7-กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
Part 8-การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการและบทบาทของนักวางแผนการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ