การวางแผนการลงทุน

การวางแผนการลงทุน

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์, อ.ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล CFP®, อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®
ดูได้ 365 วัน

ชื่อหลักสูตร : การวางแผนการลงทุน 
รายละเอียด :หลักสูตรการวางแผนการลงทุน จะให้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมไปถึงการลงทุนในทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้เรามีความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดเพื่อวางแผนการลงทุนและจัดสรรสินทรัพย์เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาหลักๆจะประกอบไปด้วย
-    แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
-    หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน  
-    หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์
-    การลงทุนในทางเลือกอื่น
-    ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
-    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  
-    การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 
-    กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
-    การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์


หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการลงทุน
-    ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP ชุดวิชาที่ 2
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำกรณีศึกษาด้านการวางแผนการลงทุนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
 

2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน การวางแผนการลงทุน 1
เอกสารประกอบการเรียน การวางแผนการลงทุน 2
เอกสารประกอบการเรียน การวางแผนการลงทุน 3

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน Part 1
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน Part 2
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน Part 3

ตลาดตราสารหนี้ Part 1
ตลาดตราสารหนี้ Part 2
ตลาดอนุพันธ์ Part 1
ตลาดอนุพันธ์ Part 2

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ Part 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ Part 2
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ Part 3
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ Part 4

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในทองคำ
การลงทุนใน Hedge fund-ETF

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหภาค
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท

การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ Part 1
การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ Part 2

กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ Part 1
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ Part 2
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ Part 3
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ Part 4

การวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ Part 1
การวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ Part 2