การขายแบบให้คำปรึกษาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

การขายแบบให้คำปรึกษาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ดร.ชาติชาย มีสุขโข, CFP®
ดูได้ 60 วัน

รายละเอียดหลักสูตร :

หลักสูตรการขายแบบให้คำปรึกษาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน มีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มทักษะการขายแบบให้คำปรึกษา ที่ถือเป็นทักษะการขายที่มากกว่าการขายแบบธรรมดา

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และคำแนะนำทางการเงินไปสู่ลูกค้าผู้มุ่งหวังให้มากขึ้น

ซึ่งหากที่ปรึกษาทางการเงินสามารถนำไปปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว เชื่อได้ว่าจะ ทำให้เราได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น มีความเข้าอกเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน และสามารถให้ คำแนะนำที่มีความสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในหลักสูตรนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้ วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

1,000 ฿ 1,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร การขายแบบให้คำปรึกษา สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ตอนที่ 1 บทนำ ความหมาย ความสำคัญ

ตอนที่ 2 ความแตกต่างจากการขายแบบดั้งเดิม

ตอนที่ 3 การสร้างความไว้วางใจ

ตอนที่ 4 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 5 เทคนิคการตั้งคำถาม

ตอนที่ 6 วิธีการสื่อสารข้อมูลทางการเงิน

ตอนที่ 7 การตอบข้อโต้แย้งแบบให้คำปรึกษา

ตอนที่ 8 การสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน

ตอนที่ 9 การบริหารความคาดหวัง

ตอนที่ 10 เทคนิคการดลใจและการทำให้ลูกค้าชอบ

ตอนที่ 11 สรุปใจความสำคัญ